Brad Fritcher + trois to takeover White Lake Area!